Interview med kiropraktor Carsten Nøddeskou

Kiropraktor Carsten Nøddeskou startede sin klinik tilbage i 1983, og siden da er det gået stærkt fremad. Klinikken er vokset til 17 ansatte med 6 kiropraktorer, 2 massører, 1 akupunktør og en kraniosakralterapeut i en lille by med 15.000 sjæle.

En af grundende til hans succes er, at han som nyuddannet kiropraktor begyndte at se særlige mønstre i sine undersøgelser af patienterne, og på den baggrund udviklede en særlig behandlingskombination, der med stor succes har kunne hjælpe mange mennesker.

BetterWing har fået dette interessante interview med Carsten, om hvorfor han blev kiropraktor, hvilke mønstre det var han registrerede hos sine patienter samt hvordan han behandler og retter op på skader i kroppen. Læs resten

Interview med Lise Fog Christensen om healingsmassage og samtaleterapi

BetterWing interview med Lise Fog Christensen om healingsmassage og samtaleterapi. Lise arbejder med både det fysiske, det psykiske og det åndelige aspekt i hendes behandlinger.

Hvorfor blev du behandler?
Jeg blev behandler, fordi jeg ønskede en beskæftigelse, hvor jeg kunne hjælpe mine klienter til en personlig udvikling, at lindre deres lidelser og hjælpe dem til at få en tilværelse med mere glæde, lykke og harmoni. Jeg ønskede også at bidrage til at nedbringe stress og opløse de spændinger og smerter, der kan sætte sig i kroppen på grund af et stresset og uharmonisk liv. Læs resten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partier 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix.

Stine Brix fra Enhedslisten

Stine Brix fra Enhedslisten

1) Hvad er Enhedslistens vigtigste mærkesager indenfor sundhed
Udbedring og udbygning af det offentlige sygehusvæsen hvor personalet gives arbejdsvilkår og forhold, der tillader dem at arbejde holistisk, tværfagligt og forebyggende med patienterne.

Afdækning og begrænsning af medicinalindustriens indflydelse på behandling og diagnosticering, ikke mindst med fokus på det store spillerum industrien har for at optjene profit ud fra bl.a. medicinmonopoler, mulighed for at iværksætte gratis forsøg på offentlige sygehuse mv.

Afskaffelse af brugerbetaling på tandplejeområdet. Fokus på at det kan betale sig at investere langsigtet og effektivt i forebyggelse – f.eks i form af gratis fødselsforberedelse, udvidelse af normkritisk seksualundervisning til alle videregående uddannelser, fremskudte og mobile sundhedsindsatser for socialt udsatte, en velfungerende kommunal sundhedssektor og gratis rådgivning og gruppetilbud til f.eks unge med lette angst- og depressionssymptomer.

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?
Nej. Ulighed i sundhed er et stort og stigende problem, som giver sig udslag allerede i spædbørnsalderen, hvor dødeligheden f.eks er større for børn af mødre med lav uddannelse.

Vi ved også allerede nu, at ressourcestærke patienter fx har et bedre udkomme af behandling og brugerbetaling vil blot cementere den allerede eksisterende ulighed. Selvom det kan virke ubetydeligt med et mindre beløb hos lægen, så er det en glidebane, vi ikke skal ind på. Pengepungen må ikke afgøre hvilken behandling man får, for vi ved at ulighed i sundhed hænger uløseligt sammen med social ulighed og fattigdom.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?
Det vi ser i dag er, at hospitalernes kapacitet og normering nedskæres, samtidig med at personalet pålægges nye arbejdsopgaver, bl.a. pga. en udvikling i ”tunge” sygdomsområder såsom demens, KOL, og diabetes, dvs især de ældre medicinske patienter. Og vi ved at overbelægning koster liv. Men overbelægning handler overordnet om de effektiviseringer og produktivitetskrav hospitalerne er underlagt, og det hænger derfor uløseligt sammen med prioriteringsdiskussion som udspringer af regionernes stigende medicinudgifter.

I Enhedslisten mener vi, at pilen peger på medicinalindustrien, og det har vi netop lanceret et udspil omkring. Når medicinalvirksomhederne kan hive milliarder hjem i overskud, skyldes det, at ny medicin er patenteret af industrien. Det betyder i praksis, at konkurrencen er sat ud af kraft. En medicinalvirksomhed kan mere eller mindre selv sætte en pris. En pris, som det kan være svært at sige nej til for samfundet, da det jo er prisen på at redde liv eller lindre symptomer for patienterne. Vi er med andre ord nødt til at presse Novo Nordisk og Lundbeck og alle de andre virksomheder, der tager overpris for medicinen.

4) Hvad er Enhedslistens holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?
Effekten af medicinsk cannabis er veldokumenteret på en række sygdomsområder og markerer sig ved en lav bivirkningsprofil og tilmed et lavt prisniveau. Enhedslisten støtter en afkriminalisering af medicinsk cannabis, lettere adgang til medicinsk cannabis samt mere forskning i området. Vi fremsatte i 2014 et beslutningsforslag i folketinget med disse tre punkter. Det lykkedes senere at få afsat midler i forskningsforhandlingerne til forskning i medicinsk cannabis.

5) Hvad er Enhedslistens holdning til HPV vaccinen?
Enhedslisten følger udviklingen på området tæt og er grundlæggende kritisk overfor det billede som tegner sig, hvor flere og flere borgere og behandlende læger kan berette om tilsyneladende store risici og konsekvenser af vaccinen.

6) Hvad er Enhedslistens holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?
Det er ikke i orden, når man ikke kan få diagnose og behandling i Danmark. Det er derfor en meget kedelig udvikling, når patienter fra Danmark bliver nødsaget til at tage til udlandet. Danmark bliver nødt til at følge med udviklingen på dette felt.

7) Hvad er Enhedslistens holdning til diagnosen Funktionel lidelse?
Enhedslisten ser med stor bekymring på hvordan diagnosen funktionel lidelse bliver brugt til at fratage borgere rettigheder i det sociale system og udgør derfor et alvorligt problem for retssikkerheden for syge. Funktionel lidelse er ikke en anerkendt diagnose, og derfor mener vi heller ikke at det skal være muligt for eksempelvis en kommune at fratage eller give afslag på hjælp med henvisning til en funktionel lidelse. Vi ser desuden en række sager, hvor patienter som har en fysisk lidelse får diagnosen funktionel lidelse og dermed bliver afskåret for den behandling, som de har brug for.

Enhedslisten mener at det skal være muligt at forske og udvikle inden for sundhedssystemet, men det bør altid være frivilligt om man som patient ønsker at indgå i eksperimenter som fx funktionelle lidelser og den tilknyttede forskningsklinik.

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?
Sundhedsvæsenet skal fungere for patienterne, men det kræver at det fungerer for personalet. Og vores sundhedspersonale løber alt for stærkt!. Sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale fortæller enstemmigt om en hverdag med stress, manglende tid til patienterne og elendigt psykisk arbejdsmiljø. Halvdelen af sygeplejerskerne mener ifølge en undersøgelse, at arbejdspresset går ud over patientsikkerheden.

Siden 2001 har sygehusene skulle øge deres aktivitetsniveau med to procent årligt, uden at der er fulgt midler med. Det betyder, at sundhedfagligt personale i dag har et aktivitetsniveau, der er 40 procent højere end i 2001 – dvs. at 72 sygeplejersker skal løse de samme opgaver i dag, som 100 sygeplejersker løste i 2001. Vi skal derfor enten have fjernet produktivitetskravene helt eller også skal der følge midler med til at finansiere dem.

Vi så også meget gerne at man gjorde en ende på registreringstyranniet, og lod personalet få langt mere indflydelse på deres arbejde, hvilket gerne skulle give rum til den faglighed de brænder for at udfolde. Og så skal vi have kigget alvorligt på kravet om ligeløn så de lavtlønnede kvindefag, hvoraf sundhedspersonale tegner sig for en del, løftes op på niveau med deres mandlige kollegaer.

1000 tak til Stine Brix fra Enhedslisten for dette interview. Du kan læse mere om Stine og Enhedslisten på hendes facebook side her – Stine Brix

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partiers sundhedsordfører 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige sundhedsordførere fra alle partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Liberal Alliances sundhedsordfører Simon Emil Ammitzbøll.

Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

1) Hvad er Liberal Alliances vigtigste mærkesager indenfor sundhed?
Liberal Alliance arbejder for bedre pleje og behandling med udgangspunkt i patientens bedste frem for systemet, og så vil vi sikre et moderne sundhedsvæsen, hvor vi får effektiviseret og afbureaukratiseret, så sundhedspersonalet får bedre tid til at give pleje.

Det frie valg mellem offentlige og private tilbud skal styrkes, og vi ønsker at sikre tilgængelig information om kvaliteten af behandlinger på offentlige og private sygehuse. Vi mener at patienter skal have ret til at påbegynde behandling inden for en måned, og vil sikre, at man allerede fra visitationen til ambulant behandling frit kan vælge både privat og offentligt hospital, så længe privathospitalerne lever op til aftalte pris- og kvalitetskrav.

Vi ønsker at nedlægge regionerne, så alle tilbydes den samme behandling, uanset hvor de er bosat. Vi ønsker også at borgerne skal have det rette behandlingstilbud uanset om det findes i den anden ende af landet, eller det er nødvendigt at tage til udlandet for at få det. Det skal være muligt for danskerne at blive behandlet i udlandet.

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?
Liberal Alliance har sammen med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti skrevet en kronik om vores fælles plan for sundhedsvæsenet. Her har vi gennemgået seks hovedpunkter, hvor vi allerede nu kan sige, at vi er enige. Liberal Alliance har i den forbindelse meldt ud, at vi gerne vil være med til at garantere, at der ikke bliver indført brugerbetaling i sundhedsvæsenet i den kommende valgperiode.

Vi mener at man med fordel kan lade eksperter vurdere, om den brugerbetaling, der i forvejen eksisterer, kan fordeles på en mere hensigtsmæssig og socialt retfærdig måde, men vil altså ikke indføre brugerbetaling hos lægen i den kommende valgperiode. Det er dog stadig Liberal Alliances politik, at man vil kunne skabe et bedre sundhedsvæsen ved at indføre en beskeden betaling på 130 kr., da det vil sikre at borgere kun tager til lægen, når de rent faktisk behøver det. Man vil således også kunne lette brugerbetalingen hos tandlægen i stedet, da mange med tandproblemer ikke har råd til tandlægebesøg. Vi foreslår at en sådan løsning i fremtiden skal have et loft på 1.300 kr. om året, og at børn, pensionister og kronikere skal fritages betalingen. Det mener vi også vil sikre en mere socialt retfærdig fordeling af brugerbetalingen.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?
Liberal Alliance vil stoppe nedlæggelsen af sengepladser, da overbelægning er et problem, vi er nødt til at løse nu og her. Vores forslag er at regionerne indgår aftaler med private om levering af hotelfunktioner, udskrivelsessygehuse eller udskrivelseshjem, for de patienter, der ikke behøver yderligere behandling, men som endnu ikke er klar til at blive udskrevet. Med hjælp fra det private sygehusvæsen skal det sikres, at udskrivningerne ikke sker for tidligt, da det øger risikoen for komplikationer, og samarbejdet skal ligeledes forhindre, at medicinske patienter ligger på hospitalsgange.

4) Hvad er Liberal Alliances holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?
Liberal Alliance går ind for at legalisere medicinsk cannabis. Det vil forbedre mulighederne for ordentlig kontrol og vejledning markant, og hjælpe patienter med bl.a. sclerose, stærke rygsmerter og epilepsi til smertelindring uden, at de kriminaliseres.

5) Hvad er Liberal Alliances holdning til HPV vaccinen?
Bivirkningerne ved HPV-vaccinen er selvfølgelig en meget ulykkelig sag, som skal undersøges dybdegående, så kendskabet til skadevirkningerne kan udbredes mest muligt, og der kan findes en behandling. Vi bakker op om den proces, der er sat i gang for at komme til bunds i sagen.

6) Hvad er Liberal Alliances holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?
Liberal Alliance vil prioritere borgernes behandlingsmuligheder højt. For at gøre det muligt, vil vi gerne kunne tilbyde behandling på tværs af landet – og i udlandet, såfremt det er der, den rette behandling er. Hvis de danske læger ikke har den fornødne ekspertise, skal det være muligt for danske patienter, at få finansieret behandlingen på en kritisk sygdom på udenlandske hospitaler.

EU’s patientmobilitetsdirektiv fra sidste år bygger på gode intentioner, men vi mener ikke at behandlingsmulighederne skal begrænses til de behandlinger, der svarer til de danske. Vi vil udvide fritvalgsordningen, så det bliver mere ligetil for danske patienter at få finansieret behandling af kritisk sygdom på udenlandske hospitaler, når behovet opstår. F.eks. når der ikke ifølge Sundhedsstyrelsens tommelfingerregel er den fornødne ekspertise hos danske læger. Høj behandlingskvalitet kræver nemlig, at der er mindst 30 patienter til en højt specialiseret funktion og mindst 100 patienter inden for tilstødende områder. For at være på højde med udviklingen bør Danmark indgå samarbejdsaftaler med udenlandske læger om behandling af patienter med disse sjældne sygdomme.

7) Hvad er Liberal Alliances holdning til diagnosen Funktionel lidelse?
Liberal Alliance har ikke en særskilt holdning til diagnosen funktionel lidelse. Vi ønsker ikke at gøre os til eksperter på det sundhedsfaglige område, men arbejder for at sikre et velfungerende sundhedsvæsen og velfungerende rammer og midler til den uafhængige grundforskning, såfremt det er mere forskning, der er behov for. Vi vil øge basismidlerne til den frie grundforskning med 10 pct. og sikre at forskningen på universiteterne ikke skal styres af politiske satsninger, eller belastes af bureaukrati i forbindelse med forskningsfinansieringen.

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?
Liberal Alliance vil sammen med blå blok opprioritere sundheden. Patienten skal sættes før systemet, og vi skal luge ud i bureaukratiet. Vi vil sikre en reel behandlingsgaranti, som også omfatter det frie sygehusvalg, så privathospitalerne er med til at reducere ventelisterne. Vi vil give en 30 dages behandlingsgaranti, og sikre patientrettighederne i psykiatrien, og så har vi stillet garanti om, at der ikke indføres brugerbetaling i sundhedsvæsenet i den kommende valgperiode. Vi er nødt til at sikre mere sundhed for pengene og kvalitet i behandlingen, og det gør vi bedst som samlet blok.

1000 tak til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance for dette interview. Du kan læse mere om Simon Emil og Liberal Alliance på hans facebook side her – Simon Emil Ammitzbøll

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partiers sundhedsordfører 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige sundhedsordførere fra alle partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Alternativets sundhedsordfører Niko Grünfeld.

Niko Grünfeld fra Alternativet

Niko Grünfeld fra Alternativet

1) Hvad er Alternativets vigtigste mærkesager indenfor sundhed?

Mentalt helbred og forebyggelse af stress
Stress er et stigende folkesundhedsproblem i Danmark og kan defineres som en tilstand karakteriseret ved ulyst, anspændthed, tristhed, ondt i kroppen m.m. Tilstanden er ikke en sygdom i sig selv, men en reaktion på en særlig belastning (ensomhed, meningsløshed, traume, travlhed m.m.), som kan være svær at håndtere.

Udover den negative påvirkning på velbefindende og livskvalitet, øger stress også risikoen for hjertekarsygdom og depression. Herudover har stress stor betydning for brugen af sundhedsvæsenets ydelser og spiller en betydelig rolle i forhold til førtidspension, efterløn, sygefravær, produktivitet m.m.

Alternativ medicin og komplementær behandling
Vores sundhedsvæsen er funderet i den vestlige kulturs evidensbaserede praksis, som har fejret store succeser, resulteret i udryddelsen af talrige sygdomme og fostret stærke behandlingsformer og forbløffende kirurgiske indgreb. Alternativet mener dog, at denne praksis bør komplementeres af erfaringer og behandlingsformer, der findes indenfor andre sundhedsparadigmer.

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?

NEJ, Uligheden i sundhed er stigende. De rigeste lever betydeligt længere end de fattigste, og personer med korte uddannelser er oftere syge end personer med lange videregående uddannelser. Denne tendens vil Alternativet gøre op med, så vi får mere lighed i sundhed.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?

Prioritering af behandlingsindsats
I Alternativet er vi bekymrede for sygeliggørelsen og overbehandlingen af danskerne. Medicinalindustrien udvikler hele tiden nye behandlingstilbud, nye medicinpræparater og grænserne for sygdom og risikofaktorer sænkes løbende. Alt sammen med den konsekvens at flere og flere danskere betragtes og behandles som syge på trods af, at vi spiser sundere, dyrkere mere motion og generelt gør mere end tidligere for at leve et sundt liv. Der er altså en ubalance i forholdet mellem sundhed og sygdom i befolkningen.

Denne ubalance understøttes blandt andet af medicinalindustrien, som har en interesse i at skabe et afsætningsmarked for flere og flere produkter samt patientorganisationerne, der søger medlemmer og bevillinger og som efterhånden har vokset sig så store, at de er i stand til at lægge et uhensigtsmæssigt pres på politikere og beslutningstagere.

Prioriteringsinstitut
Alternativet ønsker at oprette et prioriteringsinstitut, hvor grænserne for behandlingsindsats fastlægges. Prioriteringsinstituttet skal bestå af uvildige fagpersoner fra sundhedsvæsenet og forskningsverdenen, samt borgere, der skal sikre prioriteringsinstituttets anbefalinger en demokratisk forankring.

Det er afgørende at både borgere, forskere og fagfolk inddrages i prioriteringsinstituttets arbejde, da prioriteringsopgaven både kræver fagspecifik viden, forståelse samt demokratisk medfølelse og retfærdighedssans.

Prioriteringsinstituttets overordnede formål er at udstikke rammerne for, hvordan vi beslutter hvilke behandlinger det offentlige sundhedssystem skal tilbyde. Ud fra nøje granskning af behandlingsindsatsers effekt, værdi og omkostning, skal der udfærdiges anbefalinger for prioritering af behandlingsindsats og retningslinjer for behandlingstiltag i Danmark.

4) Hvad er Alternativets holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?

Frigivelse af Cannabis til medicinske formål
Nyere forskning har vist, at cannabis i medicinsk øjemed kan lindre og smertedække mange forskellige lidelser og sygdomme. Erfaringerne viser, at medicinsk cannabis hjælper patienter, der er diagnosticeret med forskellige former for fysiske og psykiske sygdomme, som eksempelvis sclerose, cancer, fibromyalgi, depression, PTSD, til bedre livskvalitet, uden de bivirkninger, der ofte opstår ved brug af konventionel medicin. Derfor ønsker Alternativet at legalisere brug af medicinsk cannabis. Borgere skal have mulighed for at få ordineret medicinsk cannabis hos den praktiserende læge. Det overordnede formål med forslaget er at afkriminalisere brug af cannabis i medicinsk behandling.

5) Hvad er Alternativets holdning til HPV vaccinen?

Vi er kritiske og ønsker mere support til de piger der lider og mere forskning på området.

6) Hvad er Alternativets holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?

Det er uholdbart. Vi skal generelt bliver bedre til at rumme et mere holistisk sundhedsvæsen

7) Hvad er Alternativets holdning til diagnosen Funktionel lidelse?

Vi er stærkt kritiske over for overbehandling, sygeliggørelse samt overmedicinering af befolkningen. Derfor er vi også kritiske overfor diagnosen funktionelle lidelser. Vi anerkender den holistiske tilgang til sundhed, og vi skal blive bedre til at udrede borgernes sygdomme.
Vi vil gerne have mere fokus på de selvhelbredende kræfter og fokus på sammenhængene mellem krop, psyke og sind.

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?

Sæt sundhedspersonalet fri
Tidligere var fysisk nedslidning hovedårsagen til sygemeldinger i sundhedsvæsenet. I dag er en af hovedårsagerne stress, som især forårsages af løbende ændringer og omstruktureringer samt underbemanding. Konstante forandringer af procedurer og arbejdsgange og et overmål af bureaukrati, dokumentation og kontrol stjæler tid fra den sundhedsfaglige kerneopgave og truer arbejdsglæden og den faglige stolthed hos sundhedspersonalet.

Konkurrencestaten skal ud af sundhedsvæsenet og incitamentsstrukturen – særligt på sygehusene – skal ændres fra et ensidigt produktionsorienteret fokus, hvor økonomisk målbar vækst og effektivisering overskygger patienttilfredsheden.

Alternativet vil arbejde for at sætte personalet i sundhedsvæsenet fri og få den enkelte patient tilbage i fokus. Sundhedspersonalet skal have mere frihed og selvbestemmelse til at udføre kerneopgaver frem for at være underlagt uoverskuelige krav om dokumentation og kontrol.

1000 tak til Niko Grünfeld fra Alternativet for dette interview. Du kan læse mere om Niko og Alternativet på hans facebook side her – Niko H. Grünfeld

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

Interview med kropsterapeut uddannet ved Body SDS Ove Christensen

BetterWing bringer her et interview med Ove Christensen omkring hans arbejde med kropsterapi.

Hvorfor blev du behandler?
Jeg har en fortid som forsker og gymnasielærer. Og så havde jeg i mange år haft en stor interesse i personlig udvikling og meditation. Efter en skilsmisse havde jeg muligheden for at tage et eksistentielt spring i tilværelsen rent arbejdsmæssigt. Gennem mærkelige veje blev jeg ledt hen til uddannelsen som kropsterapeut ved Body-SDS. Ti dage efter havde de en optagelsesprøve på uddannelsen. Jeg bestod den, og ”tilfældet” ville, at de oprettede et hold med en ugentlig uddannelsesdag, som var den eneste dag jeg kunne. Jeg var helt sikker på, at det var det, jeg skulle. Jeg var færdig med uddannelsen i december 2004.

Body Self Development’s System er et dansk udviklet behandlingssystem, det er grundstenen blev lagt i 40’erne af Erland Hartung, hans søn Ole Kåre Føli, samt hans barnebarn Bengt Valentino Andersen, har sidenhed udviklet Erlands fundament, til den behandlingsform der i dag er kendt som Body SDS.

Interview med Ove Christensen omkring hans arbejde med kropsterapi

Ove Christensen arbejder med kropsterapi

Hvorfor valgte du at arbejde med kropsterapi?
Jeg har været forsker, hvor man bruger hovedet meget. Jeg har været gymnasielærer, hvor man får brug for en større del af personligheden. Nu ville jeg gerne bruge mine hænder og min intuition i en en-til-en behandlersituation. Samtidig søgte jeg et behandlersystem, der indeholdt manuelle og terapeutiske færdigheder. Med dette udgangspunkt blev jeg af skæbnen ledt hen til kropsterapeut uddannelsen ved Body SDS.

Kan du forklare lidt mere om metoden i kropsbehandling?

Inden for denne metode bruger man forskellige teknikker: massage af musklerne, bevægelse af leddene, pulserende bevægelser, løsning af åndedrættet. Metodens kerne er behandlerens indføling. Dette begreb dækker, at behandleren kan mærke musklernes spændthed, men også mere subtilt at han kan mærke hvad han skal gøre i behandlingssituationen, og hvordan, det skal gøres.

Normalt behandler man et problem alle de steder, det har ”rødder” på kroppen. Ellers vender det hurtigt tilbage.

Behandlingen er dybt afslappende, og man oplever en sjælden grad af rummelighed i psyken bagefter.

Langt de fleste spændinger i kroppen har en psykisk årsag, med mindre de er kommet pludseligt som ved et hold.

Hvilken slags klienter har du typisk?
De fleste klienter er over fyrre. En nogenlunde ligelig sammensætning af mænd og kvinder, men det er ofte konen, der tager initiativet for manden!

Hvilke slags behandlinger arbejder du oftest med?
Den ene type problem, som klienterne ofte kommer med, er et ”fysisk” problem. Ondt et sted i kroppen, f.eks. i højre side af nakken. Men det viser sig som regel, at det, de mærker, kun er toppen af isbjerget. Så jeg behandler de samvirkende spændinger i nakken, armen, skulderåget, øvre del af ryggen, måske også kæbemusklerne, samt maven så klienten kan trække vejret, hvilket også gør behandlingen meget lettere.

Et andet hyppigt problem er stress fremkaldt af arbejdssituationen. Altså et problem med en psykisk årsag.

Det giver også spændinger i hele kroppen over maven, som om den nederste del af kroppen er koblet fra, og kontakten til åndedrættet og kroppen i det hele taget er væk. Så her er det vigtigt at få etableret sammenhængen i kroppen igen, primært ved at få løsnet maven og benene og fødderne.

Mere sjældent har jeg klienter, der kommer fordi de ved, at psyken får det bedre når kroppen slipper spændingerne.

Hvordan ser en normal behandling ud for dig?
Jeg starter altid behandlingen med en samtale. Hvorfor kommer klienten? Hvad er historien bag problemet?

Denne samtale sætter scenen for behandlingen.

Når klienten er på briksen handler det først om at gøre ham/hende tryg ved situationen. Jeg løsner typisk nakke/skulder regionen med lidt pulserende massage og arbejder så med vejrtrækningen. Så længe klienten ”holder” på vejrtrækningen, har han ikke slappet af. Derfor er det så vigtigt af få løsnet maveregionen og solar plexus. Endelig løsner jeg ben og fødder.

Nu er klienten så afslappet, at jeg kan behandle ved at gå i dybden i og omkring det sted, hvor problemet findes, og løsne omkring leddene her. Endelig behandler jeg bagsiden, de steder det er nødvendigt: ballerne, lænden, øvre ryg med skulderblade, skulderåget og eventuelt benenes bagside. Til slut strækker jeg ryggen og løsner eventuelt et par led.

Jeg afslutter med en samtale. Efter første behandling fortæller jeg altid klienten lidt om, hvor kroppen er spændt så vedkommende kan få min vurdering af kroppens tilstand.

Endelig giver jeg klienten en øvelse eller to med hjem, hvis han er interesseret i det. Det hjælper til at bevare effekten af behandlingen.

Hvordan efteruddanner du dig?

Jeg har lejlighedsvis taget kurser hos kropsterapeut Nikolej Foged. Og så er erfaringen en stor læremester. Min egen udviklingsproces har været en fin efteruddannelse, for jeg ved, hvad der virker på mig selv.

Hvad er dit bedste råd vedr. behandling?
Det er meget lettere og hurtigere at behandle et aktuelt problem end et gammelt problem. Man skal ikke lade spændingerne hobe sig op i kroppen – de stjæler livskvalitet.

1000 tak til Ove for dette interview og 1000 tak til alle, der læste med.

Hvis du har lyst til at modtage flere interviews løbende så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Dette interview er lavet af Jesper Holme fra BetterWing.

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partiers sundhedsordfører 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige sundhedsordførere fra alle partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Socialistisk Folkepartis sundhedsordfører Özlem Cekic.

Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

1) Hvad er SF’s vigtigste mærkesager indenfor sundhed?
Vi vil arbejde for mere lighed i sundhed gennem:

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?
Nej, der skal være fri og lige adgang til sundhed for alle i Danmark. SF vil ikke rokke ved den frie og lige adgang til sundhedsydelserne. Hvis vi først åbner op for brugerbetaling på flere områder, frygter jeg, at det på lang sigt vil betyde, at det offentlige system er for dem med færre penge, og det private system er for dem med højere indtægter. Vi vil i stedet for at indføre mere brugerbetaling hellere forsøge at reducere den eksisterende brugerbetaling, når der bliver økonomi til det. I første omgang på psykologhjælp og tandpleje.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?
Det er især på det medicinske område, at der er kapacitetsproblemer. Med Finanslovsaftale 2015 er det aftalt at styrke indsatsen mod overbelægning på sygehuse og den forebyggende indsats i kommuner med 725 mio. til 2015-2018. Men udover at sikre en bedre kapacitet og behandling på sygehusene er der også behov for at sikre, at de ældre faktisk kun ligger på sygehuset, når de har brug for det. At de hverken indlægges unødigt hvor de kunne have fået lov at blive i deres eget hjem med støtte, og at dem der er indlagt heller ikke optager sengepladser, når de er færdigbehandlede. Der skal være et kommunalt system som er parat til at tage imod dem.

4) Hvad er SF’s holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?
Vi synes der er brug for mere støtte til uafhængig forskning, så den medicinske cannabis lettere kan blive godkendt som lægemiddel. Derfor har SF været med til at sætte penge af til forskning af medicinsk cannabis.

5) Hvad er SF’s holdning til HPV vaccinen?
Vi er bekymrede over de mange bivirkninger, der har vist sig. Og vi har arbejdet aktivt for dels at sikre ordentlig behandling for dem der rammes af bivirkningerne, dels at sikre at der er ordentlig information om de mulige bivirkninger.

Jeg følger sagen med stor alvor. Og er chokeret over hvor lidt ansvar industrien, der producerer denne vaccine, påtager sig. Jeg arbejder for;

  • Det er helt afgørende at alle piger/kvinder der bliver tilbudt vaccinen bliver oplyst grundigt om både virkninger og bivirkningerne. Derfor er jeg uenig med ministeren i, at de foreløbige resultater, der viser at piger der dyrker motion er særlig disponeret på at reagere på vaccinen, er en information læger ikke skal oplyse pigerne. Jeg mener så længe så mange mennesker har store og meget alvorlige bivirkninger, samtidig med at vi mangler viden på området, så skal al den viden vi har gives videre, så man kan træffe sit valg på oplyst grundlag. Vi ved at alle vacciner har bivirkninger. Men det er vigtigt at læger oplyser om dem
  • Jeg ønsker medicinalindustrien skal presses til i højere grad at offentliggøre deres forsøgsresultater så offentligheden kan vide om de bivirkninger pigerne har, også er fremkommet i industriens forsøg
  • Generelt ønsker jeg at medicinalindustrien bør være forpligtet til at give erstatninger når deres medicin/vaccine har store bivirkninger, som de ikke har advaret om.
  • Så længe vi ikke har fuldstændig klarhed over bivirkningerne ved HPV vaccinen til piger, kan det ikke komme på tale at indføre generelt tilbud om HPV-vaccine til drenge også.

6) Hvad er SF’s holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?
Man burde kunne få tilbud om ordentlig behandling i Danmark. Hvis der er behandlinger som Danmark ikke har ordentlig kompetence til på grund af vores størrelse, bør man kunne få støtte til at få den behandling i udlandet.

7) Hvad er SF’s holdning til diagnosen Funktionel lidelse?
Det er en meget diffus diagnose. Og man skal passe på, at den ikke gør at man negligerer fysiske sygdomme, så patienter ikke får den behandling de har behov for. Min oplevelse er at have snakket med mange patienter som har fået diagnosen funktionel lidelse at det nogle gange virker som at mange hvis sygdom ikke kan udredes bliver placeret der. Det synes jeg er fuldstændig uholdbart!

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?
Jeg vil arbejde for at sundhedssystemet bliver bedre til at inddrage patienter og pårørende. Jeg vil arbejde for mindre bureaukrati. Og så vil jeg gøre hvad jeg kan for at nedbringe brugerbetalingen, så der bliver mere lighed i sundhed.

1000 tak til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti for dette interview. Du kan læse mere om Özlem og Socialistisk Folkeparti på hendes facebook side her – Özlem Cekic

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

Interview med akupunktør Catrine Saramarie Marcussen

Dette BetterWing interview med akupunktør Catrine Saramarie Marcussen handler primært om akupunktur og hendes virke som brevkasseredaktør.

Hvorfor er du blevet behandler?

I mange år arbejdede jeg som bevægelsespædagog. Der var jeg timelærer mange forskellige steder. Jeg tænkte tit, at hvis man kunne kombinere det job med at have egen klinik, ville det være ideelt. Jeg har alle dage interesseret mig meget for sundhed og alternative menneskesyn. Man kan nå langt med at lære folk om at få det bedre i led og muskler gennem bevægelse og motion, men det er altså smart at kunne “snakke” med organerne også, sådan som akupunktur kan.

Klient bliver behandlet på øret

Klient bliver behandlet på øret

Hvor længe har du været behandler?

Jeg blev akupunktør januar 2010, men havde haft folk i behandlingsforløb det sidste år af uddannelsen også. Så jeg har praktiseret siden 2009.

Hvorfor valgte du at blive akupunktør?

Ja det er en spøjs historie. Jeg var meget godt i gang med at være selvstændig sammen med en kompagnon. Vi underviste i ergonomi på arbejdspladser ud fra et fantastisk og helt unikt koncept, som vi havde udviklet. Vi havde gode kunder, og alt var jo egentlig godt. En nat drømte jeg, at jeg var akupunktør, en tanke jeg aldrig nogensinde havde tænkt i vågen tilstand. Jeg slog det hen med, at man jo drømmer skøre ting sommetider. Men de næste uger blev tanken ved og ved med at dukke op i mange forskellige forklædninger. Og det FØLTES fuldstændig rigtigt. Og jeg har aldrig nogensinde fortrudt. Siden har jeg uddannet mig inden for øreakupunktur, som er en helt verden for sig.

Arbejder du med andre behandlingsformer?

Jeg underviser på workshops i bækkenbundstræning, De 5 Tibetanere og om at have sunde og stærke velfungerende fødder.

Hvilke typer af klienter har du typisk?

Der er ikke én type. Folk kan komme med meget forskellige problemer: Smerter, fertilitet, psykiske problemer, søvnproblemer, overgangsalder, hjertesygdomme…

Du er også brevkasseredaktør på Naturli, hvordan kom du igang med det?

Jeg har altid elsket at skrive og havde længe drømt om at blive knyttet til et blad, og selvfølgelig ét som jeg selv syntes havde noget godt at byde på. Jeg kontaktede redaktører på forskellige udvalgte magasiner. Min nuværende redaktør syntes, jeg havde nogle fede ideer og ville gerne møde mig, så jeg tog til Vejle, og vi indledte et samarbejde. Jeg har elsket det fra 1. dag, og jeg nyder stadig, når folk skriver til mig, og når jeg skal skrive artikler.

Se et brevkassesvar her fra Catrine.

Oplever du, at der er kommet større accept af akupunktur?

Ja helt sikkert. Mange læger giver jo selv deres patienter akupunktur. Det er jo så bare meget ærgerligt, at de oftest behandler på baggrund af et ultra kort kursus, og ud fra standarder som slet ikke tager hensyn til den ubalance, der ligger til grund for sygdommen. Det betyder så, at folk tror de har fået akupunktur, og kan konkludere at det så ikke hjalp. Men lægens behandling er aldrig individuelt tilrettelagt, og derfor virker det sjældent. Det synes jeg egentlig er respektløst overfor mit fag. Jeg synes jo, at akupunktur må være godt gennemprøvet, når det nu har 4-5.000 år på bagen.

Hvordan søger du typisk inspiration?

Jeg tager en hel del kurser og nørder sammen med gode kolleger, sluger faglitteratur på samme måde som andre sluger kriminalromaner.

Hvordan har du dialog med andre behandlere, og hvad deler I med hinanden?

Vi spørger hinanden til råds i vores Facebookgruppe. Desuden er jeg temmelig god til at netværke, og det bruger jeg meget.

Læs mere om Catrine her.

Vi er så glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du vil se alt, hvad vi sætter fokus på, kan du helt gratis melde dig til vores nyhedsbrev her, det håber vi meget, at du gør.

Dette interview er lavet af Jesper Holme.

Interview med Claire Ross-Brown omkring sundhed

BetterWing bringer her et interview omkring sundhed med den skønne Claire Ross-Brown, som ud over at være skuespiller, model, sanger og forretningkvinde også er en af BetterWing’s fantastiske ambassadører. Læs med her og find ud af hvad sundhed betyder for Claire, hvad hun har gang i for tiden, hvordan hun holder sig i form samt få Claire’s bedste sundhedstips.

Hvad har du af projekter for tiden?
Lige nu er jeg mest fokuseret på min business karriere. Jeg er partner i et Executive Search company (Head-hunter) inden for bank og finansverdenen – noget som jeg startede med i en meget ung alder. Jeg var 21 år, da jeg arbejdede med at hjælpe banker såsom Goldman Sachs og Lehman Brothers med rekruttering. Jeg elsker at være skuespiller, men det er også dejligt at kunne bruge sin hjerne på en anden måde.

Jeg tager jobs som skuespiller, når der kommer noget op, og jeg laver stadigvæk mange voice overs hver uge. Jeg fungerer også som konsulent for forskellige virksomheder, hvilket jeg også synes er skønt.

Claire Ross-Brown

Claire Ross-Brown laver også andre ting ved siden af sin skuespillerkarriere.

Er du god til at passe på dig selv?
Ja! – jeg elsker massage og at få manicure på Clinique Belnature – det sted hvor jeg slapper af. Jeg elsker også at læse – jeg elsker Harvard Business review, hvilket jeg synes er fascinerende, og samtidig elsker jeg også at læse alle former for forskellige bøger, lige fra romantik til biografier. Jeg elskede Michael J Fox og Lance Armstrong’s bøger – meget inspirerende!

Hvad er sundhed for dig?
At løbe er helt sikkert nummer et på min liste. Jeg prøver også at drikke så meget vand som muligt. Jeg tror på, at chokolade er en del af min sundhed, da det helt ærligt gør min dag til en god dag 🙂 Jeg elsker at spise min chokolade og mine kiks midt på morgenen eller eftermiddag – meget engelsk – men jeg elsker det, og ser på det som en del af mine daglige sundheds godbidder. Hvis det er muligt, slutter jeg altid min dag med masser af grøntsager og protein. Mindfulness er også en del af min sundhed, sammen med at få en ugentlig kop kaffe med en af mine veninder.

Hvordan holder du dig i form?
Jeg prioriterer min træning – jeg løber 4-5 gange om ugen og prøver at dyrke yoga og bokse en gang om ugen med min træner Ashira. Jeg dyrker også mindfulness. En af mine bedste venner ‘Henning Daverne’ inspirerede mig meget for mange år siden til at komme i gang med det, og endelig startede jeg, for et års tid siden, med at gøre det hver dag – det gør en kæmpe forskel i mit liv. Jeg elsker også massage og får manicure ved Clinique Belnature, hvor jeg rigtig kan slappe af.

Claire Ross-Brown bokser

Claire holder sig i form b.la. ved at bokse. Her med sin træner Ashira i baggrunden.

Hvordan kunne en normal uge se ud for dig, med hensyn til motion?
Mange gå og løbeture.

Hvad gør du for at undgå stress i en hektisk hverdag?
Mindfulness – igen, inspireret af Henning Daverne her fra Denmark og Andy Puddicombe’s ‘Headspace’ fra UK (se hans TED Talk her). Både Henning og Andy har en helt fantastisk tilgang til Mindfulness, og hvordan man indarbejder det i ens hverdag.

Går du op i, hvad du spiser, eller spiser du bare, det du har lyst til?
Jeg elsker min chokolade, og jeg spiser det hver dag sammen med kiks – jeg spiser stort set hvad jeg har lyst til, og når jeg har lyst. Jeg spiser lidt af gangen men ofte. Jeg bryder mig ikke om, at spise store måltider, og jeg kan godt lide at spise lette måltider sidst på dagen. Jeg elsker også en god salat.

Har du en svaghed for noget usundt, og hvad?
Chokolade og kiks er mine to favoritter i hele verden – jeg kunne spise det til morgen, middag og aftensmad 🙂

Hvad er dine bedste sundheds tips?
Et glas vand, når du vågner. Altid at få noget af det man holder af hver dag. Tag aldrig en detox kur eller andre åndsvage diæter hvor du kun skal spise bestemte ting. Bare spis det du vil i moderate mængder og lyt til din krop – den vil fortælle dig hvilke fødevarer, der er godt for dig og hvilke fødevarer du skal holde igen med. Brug ti minutter på at meditere, mindst hver dag.

 

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

Interview med læge Stig Gerdes om HPV vaccinen.

Dette interview er lavet af BetterWing med læge Stig Gerdes om HPV vaccinen.

Mange unge piger er blevet syge efter at have fået HPV vaccinen. De kæmper en kamp for at få deres symptomer anerkendt, og at blive accepteret som fysisk syge pga. vaccinen. BetterWing har fået et interessant interview med praktiserende læge Stig Gerdes, som er en af de få læger, der anerkender pigernes symptomer og som også behandler de syge piger.

Hvorfor har HPV vaccinen din opmærksomhed?

I foråret 2013 kom en af mine patienter med nogle mærkelige symptomer, som jeg ikke kunne finde ud af, hun blev indlagt nogle gange over sommeren. Hun kom til mig den 15.08. og sagde, nu vidste hun hvad hun fejlede. Det var HPV vaccine skade. Siden har jeg arbejdet for at få vaccinen stoppet.

Hvor mange HPV vaccinerede piger med bivirkninger har du mødt i din klinik?

I min egen praksis har jeg vel mødt ca. 6 HPV vaccineskadede, men jeg får henvendelser fra hele landet, og der er jeg nok tæt på 100.

Hvor mange HPV vaccinerede bivirkningsramte piger vil du anslå der er i Danmark?

Jeg vil anslå at der er mellem 18.000-20.000 bivirkningsramte i Danmark, hvoraf de 6.000 er så hårdt ramt, at de ikke kan gå i skole eller arbejde.

Hvilke bivirkninger oplever du, at HPV vaccinerede piger har? Hvad har det af konsekvenser for deres liv?

HPV vaccinen giver omkring 90 bivirkninger, bl.a.:

Symptomer:

Træthed

Kvalme

Opkast

Vægttab (12 kilo)

Inflammation

Ledsmerter

Muskelsmerter

Smerter i nakken

Smerter i skuldre

Rygsmerter

Mavesmerter

Hævelse i ankel og knæled

Nedsat muskelkraft i hele kroppen

Manglende energi

Besvimelser

Koncentrations- og hukommelsesbesvær

Uro i kroppen

Synsforstyrrelser – herunder indsnævring af synsfelt

Smerter bag øjet

Søvnløshed/overdreven søvnbehov

Pludselig ekstrem træthed

Hedeture specielt om natten

Hjertebanken

Uregelmæssig puls

Diarre

Forstoppelse

Kolde hænder og fødder

Nældefeber/kløe generelt

Tørre øjne

Tør mund

Dårlig ånde

Blæner/blister i munden

Føleforstyrrelser

Som du kan se, så er konsekvensen meget alvorlig for de ramte.

HPV vaccinen

HPV vaccinen kan give alvorlige bivirkninger hos de piger, som har fået den.

Hvad er det, som gør at vaccinen kan give disse bivirkninger?

Virkningsmekanismen er nanopartikler af aluminium, der går ind og ødelægger hjernecellerne samt sandsynligvis kunstigt DNA.

Hvad har pigerne du møder typisk fået af vide, at de fejler?

Stort set samtlige piger har fået at vide, at det er noget psykisk, der er galt med dem, at de har en funktionel lidelse. Som regel fordi lægerne ikke er dygtige nok.

Hvad tænker du om det svar, de får, omkring hvad de fejler?

Det er selvfølgelig en falliterklæring for mit fag. Hvis vi var dygtige nok, ville vi selvfølgelig anerkende symptomerne som fysiske, og det er det, jeg arbejder for bliver gjort i nærmeste fremtid.

Synes du det ville være bedre hvis pigerne ikke blev vaccineret, ville det ikke også have konsekvenser?

Hvis pigerne ikke blev vaccineret ville de ikke blive så syge, og sandsynligheden for at få livmoderhalskræft var mindre end nu, idet dødeligheden er svagt stigende siden 2010, vi begyndte at vaccinere i 2009. De døde piger bliver yngre, helt ned til 20 år. I stedet skulle man være mere opmærksom på skrab af livmoderhalsen, som tilbydes. Nu er det hvert 3. år fra man er 23, og så hvis man har kontaktblødninger.

Hvordan behandler du HPV vaccinerede piger, og virker det? Hvorfor virker det?

Jeg behandler med diæt, forskellige salte og vitaminer. De der er rigtig syge får intravenøst C-vitamin og Glutathion, og det ser ud til at virke, om det hjælper 100% tvivler jeg på, men jeg håber, vi kommer over 80%. Denne behandling er ikke accepteret af det etablerede system, ikke evidensbaseret. Dette til trods for, at det etablerede system både i primær og sekundær sektoren laver meget, der ikke er evidensbaseret. Hvis det danske sundhedsvæsen brugte mere orthomolekylær behandling, ville vi spare utrolig meget på medicinudgifter og behandling af syge inkl. pensioner, fleksjob osv.

Hvorfor er den behandling ikke mere udbredt, hvis det virker?

Det etablerede system er skyld i at behandlingen ikke er mere kendt, men det håber jeg ændres, idet Regionerne pr. 01.06.2015 skal diagnosticere og behandle de syge, men det kan de ikke. Jeg har tilbudt at hjælpe dem med de gode mennesker, jeg har omkring mig, og jeg håber, at vi kan kalde alverdens gode forskere og læger til for i fællesskab at løse det alvorlige problem, vi står overfor.

Du har stiftet en ny forening kaldet Borgerretsbevægelsen, hvad går det ud på, og hvorfor er der brug for en sådan forening?

Borgerretsbevægelsen blev startet den 19.04.2015 og jeg vil foreslå alle der er interesserede at gå ind på borgerretsbevægelsen.dk og se, hvad det drejer sig om, og hvis man er enig, så meld Jer ind og vis Jeres støtte. 200kr. i kontingent årligt, der kan trækkes fra i skat, må siges at være et meget beskedent beløb, for det man får ved at støtte Borgerretsbevægelsen.

 

Læs også denne artikel på BetterWing med forældrene til en HPV bivirkningsramt pige, der tydeligt viser den desperation, afmagt og mangel på svar en familie står i, når deres datter rammes af symptomer, der kan skyldes HPV vaccinen. Syg af HPV vaccinen?

Er du blevet syg af HPV vaccinen, eller er du pårørende, findes der denne gruppe på facebook HPV Bivirkningsramte.

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.