8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partiers sundhedsordfører 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige sundhedsordførere fra alle partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Liberal Alliances sundhedsordfører Simon Emil Ammitzbøll.

Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

1) Hvad er Liberal Alliances vigtigste mærkesager indenfor sundhed?
Liberal Alliance arbejder for bedre pleje og behandling med udgangspunkt i patientens bedste frem for systemet, og så vil vi sikre et moderne sundhedsvæsen, hvor vi får effektiviseret og afbureaukratiseret, så sundhedspersonalet får bedre tid til at give pleje.

Det frie valg mellem offentlige og private tilbud skal styrkes, og vi ønsker at sikre tilgængelig information om kvaliteten af behandlinger på offentlige og private sygehuse. Vi mener at patienter skal have ret til at påbegynde behandling inden for en måned, og vil sikre, at man allerede fra visitationen til ambulant behandling frit kan vælge både privat og offentligt hospital, så længe privathospitalerne lever op til aftalte pris- og kvalitetskrav.

Vi ønsker at nedlægge regionerne, så alle tilbydes den samme behandling, uanset hvor de er bosat. Vi ønsker også at borgerne skal have det rette behandlingstilbud uanset om det findes i den anden ende af landet, eller det er nødvendigt at tage til udlandet for at få det. Det skal være muligt for danskerne at blive behandlet i udlandet.

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?
Liberal Alliance har sammen med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti skrevet en kronik om vores fælles plan for sundhedsvæsenet. Her har vi gennemgået seks hovedpunkter, hvor vi allerede nu kan sige, at vi er enige. Liberal Alliance har i den forbindelse meldt ud, at vi gerne vil være med til at garantere, at der ikke bliver indført brugerbetaling i sundhedsvæsenet i den kommende valgperiode.

Vi mener at man med fordel kan lade eksperter vurdere, om den brugerbetaling, der i forvejen eksisterer, kan fordeles på en mere hensigtsmæssig og socialt retfærdig måde, men vil altså ikke indføre brugerbetaling hos lægen i den kommende valgperiode. Det er dog stadig Liberal Alliances politik, at man vil kunne skabe et bedre sundhedsvæsen ved at indføre en beskeden betaling på 130 kr., da det vil sikre at borgere kun tager til lægen, når de rent faktisk behøver det. Man vil således også kunne lette brugerbetalingen hos tandlægen i stedet, da mange med tandproblemer ikke har råd til tandlægebesøg. Vi foreslår at en sådan løsning i fremtiden skal have et loft på 1.300 kr. om året, og at børn, pensionister og kronikere skal fritages betalingen. Det mener vi også vil sikre en mere socialt retfærdig fordeling af brugerbetalingen.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?
Liberal Alliance vil stoppe nedlæggelsen af sengepladser, da overbelægning er et problem, vi er nødt til at løse nu og her. Vores forslag er at regionerne indgår aftaler med private om levering af hotelfunktioner, udskrivelsessygehuse eller udskrivelseshjem, for de patienter, der ikke behøver yderligere behandling, men som endnu ikke er klar til at blive udskrevet. Med hjælp fra det private sygehusvæsen skal det sikres, at udskrivningerne ikke sker for tidligt, da det øger risikoen for komplikationer, og samarbejdet skal ligeledes forhindre, at medicinske patienter ligger på hospitalsgange.

4) Hvad er Liberal Alliances holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?
Liberal Alliance går ind for at legalisere medicinsk cannabis. Det vil forbedre mulighederne for ordentlig kontrol og vejledning markant, og hjælpe patienter med bl.a. sclerose, stærke rygsmerter og epilepsi til smertelindring uden, at de kriminaliseres.

5) Hvad er Liberal Alliances holdning til HPV vaccinen?
Bivirkningerne ved HPV-vaccinen er selvfølgelig en meget ulykkelig sag, som skal undersøges dybdegående, så kendskabet til skadevirkningerne kan udbredes mest muligt, og der kan findes en behandling. Vi bakker op om den proces, der er sat i gang for at komme til bunds i sagen.

6) Hvad er Liberal Alliances holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?
Liberal Alliance vil prioritere borgernes behandlingsmuligheder højt. For at gøre det muligt, vil vi gerne kunne tilbyde behandling på tværs af landet – og i udlandet, såfremt det er der, den rette behandling er. Hvis de danske læger ikke har den fornødne ekspertise, skal det være muligt for danske patienter, at få finansieret behandlingen på en kritisk sygdom på udenlandske hospitaler.

EU’s patientmobilitetsdirektiv fra sidste år bygger på gode intentioner, men vi mener ikke at behandlingsmulighederne skal begrænses til de behandlinger, der svarer til de danske. Vi vil udvide fritvalgsordningen, så det bliver mere ligetil for danske patienter at få finansieret behandling af kritisk sygdom på udenlandske hospitaler, når behovet opstår. F.eks. når der ikke ifølge Sundhedsstyrelsens tommelfingerregel er den fornødne ekspertise hos danske læger. Høj behandlingskvalitet kræver nemlig, at der er mindst 30 patienter til en højt specialiseret funktion og mindst 100 patienter inden for tilstødende områder. For at være på højde med udviklingen bør Danmark indgå samarbejdsaftaler med udenlandske læger om behandling af patienter med disse sjældne sygdomme.

7) Hvad er Liberal Alliances holdning til diagnosen Funktionel lidelse?
Liberal Alliance har ikke en særskilt holdning til diagnosen funktionel lidelse. Vi ønsker ikke at gøre os til eksperter på det sundhedsfaglige område, men arbejder for at sikre et velfungerende sundhedsvæsen og velfungerende rammer og midler til den uafhængige grundforskning, såfremt det er mere forskning, der er behov for. Vi vil øge basismidlerne til den frie grundforskning med 10 pct. og sikre at forskningen på universiteterne ikke skal styres af politiske satsninger, eller belastes af bureaukrati i forbindelse med forskningsfinansieringen.

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?
Liberal Alliance vil sammen med blå blok opprioritere sundheden. Patienten skal sættes før systemet, og vi skal luge ud i bureaukratiet. Vi vil sikre en reel behandlingsgaranti, som også omfatter det frie sygehusvalg, så privathospitalerne er med til at reducere ventelisterne. Vi vil give en 30 dages behandlingsgaranti, og sikre patientrettighederne i psykiatrien, og så har vi stillet garanti om, at der ikke indføres brugerbetaling i sundhedsvæsenet i den kommende valgperiode. Vi er nødt til at sikre mere sundhed for pengene og kvalitet i behandlingen, og det gør vi bedst som samlet blok.

1000 tak til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance for dette interview. Du kan læse mere om Simon Emil og Liberal Alliance på hans facebook side her – Simon Emil Ammitzbøll

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partiers sundhedsordfører 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige sundhedsordførere fra alle partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Alternativets sundhedsordfører Niko Grünfeld.

Niko Grünfeld fra Alternativet

Niko Grünfeld fra Alternativet

1) Hvad er Alternativets vigtigste mærkesager indenfor sundhed?

Mentalt helbred og forebyggelse af stress
Stress er et stigende folkesundhedsproblem i Danmark og kan defineres som en tilstand karakteriseret ved ulyst, anspændthed, tristhed, ondt i kroppen m.m. Tilstanden er ikke en sygdom i sig selv, men en reaktion på en særlig belastning (ensomhed, meningsløshed, traume, travlhed m.m.), som kan være svær at håndtere.

Udover den negative påvirkning på velbefindende og livskvalitet, øger stress også risikoen for hjertekarsygdom og depression. Herudover har stress stor betydning for brugen af sundhedsvæsenets ydelser og spiller en betydelig rolle i forhold til førtidspension, efterløn, sygefravær, produktivitet m.m.

Alternativ medicin og komplementær behandling
Vores sundhedsvæsen er funderet i den vestlige kulturs evidensbaserede praksis, som har fejret store succeser, resulteret i udryddelsen af talrige sygdomme og fostret stærke behandlingsformer og forbløffende kirurgiske indgreb. Alternativet mener dog, at denne praksis bør komplementeres af erfaringer og behandlingsformer, der findes indenfor andre sundhedsparadigmer.

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?

NEJ, Uligheden i sundhed er stigende. De rigeste lever betydeligt længere end de fattigste, og personer med korte uddannelser er oftere syge end personer med lange videregående uddannelser. Denne tendens vil Alternativet gøre op med, så vi får mere lighed i sundhed.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?

Prioritering af behandlingsindsats
I Alternativet er vi bekymrede for sygeliggørelsen og overbehandlingen af danskerne. Medicinalindustrien udvikler hele tiden nye behandlingstilbud, nye medicinpræparater og grænserne for sygdom og risikofaktorer sænkes løbende. Alt sammen med den konsekvens at flere og flere danskere betragtes og behandles som syge på trods af, at vi spiser sundere, dyrkere mere motion og generelt gør mere end tidligere for at leve et sundt liv. Der er altså en ubalance i forholdet mellem sundhed og sygdom i befolkningen.

Denne ubalance understøttes blandt andet af medicinalindustrien, som har en interesse i at skabe et afsætningsmarked for flere og flere produkter samt patientorganisationerne, der søger medlemmer og bevillinger og som efterhånden har vokset sig så store, at de er i stand til at lægge et uhensigtsmæssigt pres på politikere og beslutningstagere.

Prioriteringsinstitut
Alternativet ønsker at oprette et prioriteringsinstitut, hvor grænserne for behandlingsindsats fastlægges. Prioriteringsinstituttet skal bestå af uvildige fagpersoner fra sundhedsvæsenet og forskningsverdenen, samt borgere, der skal sikre prioriteringsinstituttets anbefalinger en demokratisk forankring.

Det er afgørende at både borgere, forskere og fagfolk inddrages i prioriteringsinstituttets arbejde, da prioriteringsopgaven både kræver fagspecifik viden, forståelse samt demokratisk medfølelse og retfærdighedssans.

Prioriteringsinstituttets overordnede formål er at udstikke rammerne for, hvordan vi beslutter hvilke behandlinger det offentlige sundhedssystem skal tilbyde. Ud fra nøje granskning af behandlingsindsatsers effekt, værdi og omkostning, skal der udfærdiges anbefalinger for prioritering af behandlingsindsats og retningslinjer for behandlingstiltag i Danmark.

4) Hvad er Alternativets holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?

Frigivelse af Cannabis til medicinske formål
Nyere forskning har vist, at cannabis i medicinsk øjemed kan lindre og smertedække mange forskellige lidelser og sygdomme. Erfaringerne viser, at medicinsk cannabis hjælper patienter, der er diagnosticeret med forskellige former for fysiske og psykiske sygdomme, som eksempelvis sclerose, cancer, fibromyalgi, depression, PTSD, til bedre livskvalitet, uden de bivirkninger, der ofte opstår ved brug af konventionel medicin. Derfor ønsker Alternativet at legalisere brug af medicinsk cannabis. Borgere skal have mulighed for at få ordineret medicinsk cannabis hos den praktiserende læge. Det overordnede formål med forslaget er at afkriminalisere brug af cannabis i medicinsk behandling.

5) Hvad er Alternativets holdning til HPV vaccinen?

Vi er kritiske og ønsker mere support til de piger der lider og mere forskning på området.

6) Hvad er Alternativets holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?

Det er uholdbart. Vi skal generelt bliver bedre til at rumme et mere holistisk sundhedsvæsen

7) Hvad er Alternativets holdning til diagnosen Funktionel lidelse?

Vi er stærkt kritiske over for overbehandling, sygeliggørelse samt overmedicinering af befolkningen. Derfor er vi også kritiske overfor diagnosen funktionelle lidelser. Vi anerkender den holistiske tilgang til sundhed, og vi skal blive bedre til at udrede borgernes sygdomme.
Vi vil gerne have mere fokus på de selvhelbredende kræfter og fokus på sammenhængene mellem krop, psyke og sind.

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?

Sæt sundhedspersonalet fri
Tidligere var fysisk nedslidning hovedårsagen til sygemeldinger i sundhedsvæsenet. I dag er en af hovedårsagerne stress, som især forårsages af løbende ændringer og omstruktureringer samt underbemanding. Konstante forandringer af procedurer og arbejdsgange og et overmål af bureaukrati, dokumentation og kontrol stjæler tid fra den sundhedsfaglige kerneopgave og truer arbejdsglæden og den faglige stolthed hos sundhedspersonalet.

Konkurrencestaten skal ud af sundhedsvæsenet og incitamentsstrukturen – særligt på sygehusene – skal ændres fra et ensidigt produktionsorienteret fokus, hvor økonomisk målbar vækst og effektivisering overskygger patienttilfredsheden.

Alternativet vil arbejde for at sætte personalet i sundhedsvæsenet fri og få den enkelte patient tilbage i fokus. Sundhedspersonalet skal have mere frihed og selvbestemmelse til at udføre kerneopgaver frem for at være underlagt uoverskuelige krav om dokumentation og kontrol.

1000 tak til Niko Grünfeld fra Alternativet for dette interview. Du kan læse mere om Niko og Alternativet på hans facebook side her – Niko H. Grünfeld

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

Interview med en sælger af medicinsk cannabis.

BetterWing bringer her et interessant, åbent og ærligt interview med Claus Moffe Nielsen, en dansk sælger af medicinsk cannabis. For at finde ud af hvem det er, som sælger medicinsk cannabis og hvorfor han gør det, har vi sendt ham nogle spørgsmål. Svarerne bringes her uredigeret.

Hvis du vil vide endnu mere om hvad medicinsk cannabis er, så læs her.

Cannabis chokolade i dåse

Cannabis chokolade i dåse

 

Hvem køber cannabis, er det bestemte typer?

De fleste af vores kunder er over 30 år, og jeg vil tro at 70 % af dem er kvinder, vores yngste kunder er 22-23 år, og vores ældste er 84 år.

Hvilke problemer er din erfaring, at folk bruger cannabis imod?

Det er meget forskelligt, 10 % af vores kunder bruger det i kampen mod kræft, resten bruger det til div. smerter såsom fibromyalgi, gigt, diskusprolaps, migræne, psoriasis og pt. er jeg i gang med et forsøg med en med sklerose (han sidder i kørestol), han får alt det olie, han mener, han har brug for, og det forsøg har vi pt. aftalt kører i et år.

(hvis du vil snakke med ham kan du godt komme til det)

Hvornår havde du første gang kendskab med cannabis?

Første gang jeg prøvede cannabis var i form af hash, det er vel 25 år siden, og så har jeg prøvet hash to gange mere. Sidste gang er vel ca. 15 år siden, men jeg bryder mig ikke om at være skæv, så det stoppede jeg med.

Hvorfor begyndte du at producere cannabis produkter?

Det er en lidt længere historie, jeg skal prøve at gøre det kort.

Før jeg viste, der var noget, der hed cannabisolie, undersøgte jeg hvilken virkning cannabis havde på folk, fordi jeg på det tidspunkt var meget liberal, og ville have argumenter for at lade folk gøre med deres egen krop, hvad de ville.

For 1,5 år siden fik vores datter på 17 år konstateret brystkræft, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg skulle overtale hende til at tage cannabisolie (også kendt som THC-olie). Vi tog på Christiania og købte det første, men jeg syntes ikke konsistensen var, som jeg havde set på nettet, og da jeg producerer min egen sprit, så tænkte jeg “Det kan jeg sku også lave”, så købte jeg for 5.000 kroner topskud og forsøgte.

Jeg fik en meget fin tyk olie, som jeg gav min datter, hun blev erklæret rask 5 måneder senere, og så stod jeg med 20 ml olie, til en værdi af 8-10.000 kroner,- så i stedet for at smide det ud ville jeg sælge det. Det gik meget nemt, og dem der havde købt ringede tilbage og spurgte, om jeg ikke havde noget mere, nu havde de nemlig ikke ondt mere.

Det var det, der fik os i gang.

Bruger du selv cannabis og hvorfor?

Da jeg havde lavet det første olie, ville jeg afprøve det på mig selv, inden min datter skulle indtage det, og her fandt jeg ud af, at mine gigtsmerter forsvandt.

Er du ikke bange for at blive taget for at sælge cannabis?

Man tænker da over det, men i mine øjne så er der forskel på, hvad der er rigtig, og hvad der er lovligt. I mine øjne så står liv over loven.

Men vi har i familien naturligvis snakket om, hvad der kunne ske, hvis der var nogen, der anmeldte mig, men det er ikke noget, jeg bruger mange kræfter på.

Jeg får dyrket vores egne planter, og jeg producerer den sprit, vi bruger til at trække olien ud af planten på, så jeg ved at vores produkt er fuldstændig rent, og hvis jeg ikke producerer det, så skal de mange med div. sygdomme finde en anden producent, og man ved ikke hvordan andre producerer.

Hvad er dit forhold til cannabis i dag?

Jeg har et meget roligt forhold til cannabis, vi bruger det imod smerter, og det er også det kunderne gør. Prisen på olien er så høj, så hvis man ville bruge det til at blive skæv, så er det billigere at købe noget hash.

Hvilke former for cannabis synes du fungerer bedst? (ex. i mælk, olie, chokolader osv.)

Vi lytter til vores kunder, og folk med kræft bruger pt. råolien, da de skal indtage meget store mængder, og de fleste andre kunder bruger chokoladen. Vi er ved at udvikle en lakrids, lakrids er rigtig god til at tage den meget grimme smag af cannabis.

Hvorfor mener du cannabis er et godt produkt?

Hvis man tager alle de fordomme, der er om cannabis og sætter dem op imod de bivirkninger, der er på den traditionelle medicin, så giver det næsten sig selv.

Hvilke tanker har du gjort dig ift. at producere og sælge cannabis som medicin?

Jeg sælger det ikke som medicin, jeg sælger det som kosttilskud, man må ikke kalde det medicin, når staten ikke har godkendt det.

Synes du der er forskel på cannabis og hash?

Det er ikke noget, man kan synes. Cannabis er en plante, hash er et produkt, man får, hvis man bruger en del af planten. Når vi producerer olien, så bruger vi hele planten, vi tager den når den er grøn, klipper den ved roden, granulerer den og hælder sprit over den.

Mener du alle kan bruge cannabis?

Nej der er jo ikke nogen grund til at bruge cannabis, hvis man ikke er syg, og da jeg ikke er læge (jeg er uddannet murer, tækkemand og bygningskonstruktør), så skal jeg ikke kunne sige, om denne plante kan have indvirkning på alle sygdomme.

Mener du cannabis burde være lovlig, og i så fald hvordan skulle det foregå?

Jeg mener, at folk skal have lov til at dyrke denne plante, som de dyrker kartofler.

Betragter du cannabis som farligt at bruge?

Alt overforbrug er farligt, hvis du lever af vand alene vil du dø, hvis du lever af cannabis alene, vil du også dø, og da det er en plante, som kan gøre en skæv, så mener jeg, at man bør indtage den med forsigtighed. Fordelen er, at man endnu ikke har fundet ud af, hvordan man kan begå selvmord med denne plante.

Hvad synes du er forskellen på at bruge cannabis som medicin og som rusmiddel, hvis du syntes der er nogen?

De der bruger cannabis, i stedet for den medicin som staten har godkendt, de har ingen interesse i at blive skæve, derfor har vi udviklet chokoladen, så folk meget nemmere kan dossere den mængde, de har brug for til at tage deres smerter og for at få deres appetit tilbage i forbindelse med kræft, uden at blive skæv.

Hvis folk vil bruge cannabis som rusmiddel i stedet for øl eller rødvin, så fint med mig 🙂

Det er dejligt du læser med, del gerne oplevelsen med dem du kender, du ved også synes dette tema er spændnede.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her, så får du at vide hvad der sker herinde, det vil gøre os meget glade hvis du signer up.

Denne blogpost er udgivet af BetterWing.

Ny trend: Flere og flere bruger cannabis til smertelindring.

Ny trend: Flere og flere bruger cannabis til smertelindring.

Cannabis bruges af flere og flere til smertelindring. Der findes mange forskellige former for cannabis, og den form som mange bruger, er en variant hvor man ikke tager det for at blive ”høj” eller ”skæv”, men hvor det er lindringen af smerten, der er i fokus.

De fleste tænker på Christiania, joints og hash-kager, når de hører ordet cannabis, men cannabis kan bruges til meget mere end blot som et fest-stof.

Det er muligt at indtage den cannabis, man vil tage til smertelindring, på flere forskellige måder. De tre måder, som den typisk indtages på i forbindelse med smertelindring, er enten frossen ned i mælk som isterninger (man koger sin cannabis sammen med mælken og fryser den derefter ned i isterningeposer), som cannabisolie eller som vist på billedet i chokolade, hvor der er cannabis inde i chokoladen. Ofte skal der meget små doser til for at få en smertevirkende virkning.

Cannabis chokolade, størrelse

Cannabis chokolade er nemt at dosere

Mange er frustrerede over, at det ikke er lovligt, at man må benytte den smertelindring, som de har fundet ud af virker for dem. Dette er ikke kun et dansk problem, her er et eksempel fra England.

Hvorfor virker cannabis smertelindrende?

Cannabisplanten indeholder over 400 stoffer heraf 80 såkaldte cannabinoider (de aktive stoffer i cannabisplanten).

Det er især det aktive stof THC (tetrahydrocannabinol), der skaber denne lindring.

THC er et psykoaktivt stof, hvilket betyder, at man kan blive påvirket af det. Det er faktisk det stof i cannabisplanten, som gør at man bliver skæv, når man ryger eller indtager det.

THC påvirker den måde, hvorpå neuronerne indbyrdes kommunikerer. Dette sker ved, at THC binder sig til receptorer i hjernen.

Der findes mange receptorer i de centre af hjernen, der kontrollerer vores koncentration, bevægelse, velvære, indlæring, hukommelse, koordination, samt til dels vores følelser.

THC ligner en del af hjernens naturlige signalmolekyler, der bliver benævnt endocannabinoider. Det er disse molekyler, der afbalancerer styrkeforholdet mellem alle de nervesignaler, der farer gennem vores hjerne det meste af tiden.

Når man eksempelvis er stresset og/eller optaget af bekymringer, kan enten ens naturlige endocannabinoider eller THC i cannabis, hvis man vælger det, ændre på hjernens fokus og få den væk fra disse følelser og få rettet din fokus imod mere dagligdags ting, og dermed kan man blive mere afslappet igen.

CBD (Cannabidiol) er en af de andre populære og kendte stoffer i cannabisplanten. I modsætning til THC er CBD ikke psykoaktivt, hvilket betyder, at man ikke bliver skæv når man indtager det. Desuden er CBD lovligt i Danmark.

I lægemedicinsk øjemed har man prøvet, at isolere THC til kemisk at kunne fremstille en cannabispille til patienter med bl.a. Sklerose og smerter. Desværre var dette ikke nogen stor succes, og virkningen var meget sparsom. En del eksperter slår på, at det ikke virkede efter hensigten, fordi man kemisk isolerede et enkelt stof ud af de 400 stoffer planten indeholder. En del tyder nemlig på, at det er interaktionen imellem de 400 stoffer, som gør, at man får den rigtige medicinske virkning af cannabis.

Herunder kan man se de mest kendte stoffer i cannabisplanten, og hvilken virkning de har imod bestemte tilstande.

Hvilke stoffer der er i CBD

Hvad THC og CBD hjælper imod

Hvis det virker så godt, hvorfor er det så ikke lovligt?

Det er det store spørgsmål, og en af forklaringerne er nok, at der ikke bliver forsket ret meget i det her i Danmark. Selvom man bruger det i andre lande, og mange internationale studier viser, at det virker både imod kræftceller, smerter, spasmer og meget andet. At cannabis dræber kræftceller, er også noget den amerikanske regering bekræfter i følgende artikel fra Videnskab.dk. En anden mulig forklaring er, at medicinalindustrien ikke kan få patent på cannabisplanten, det er der ingen, der kan.

Dermed er der ikke penge i det. Man prøvede, som tidligere nævnt, at lave en kemisk fremstillet cannabispille da man på den måde så kunne få patent på den og tjene penge på alle de mennesker, som ville bruge den. Dette bliver bl.a. bakket op af dekanen Professor, dr.med. Allan Flyvbjerg i følgende indslag fra tv2 Østjylland.

Så selvom cannabisplanten viser lovende resultater imod en række forskellige lidelser, og ville kunne hjælpe mange syge mennesker, må man erkende, at vi lever i en verden, hvor penge desværre ofte kommer før mennesker.

Det afholder dog ikke flere og flere danskere fra at bruge medicinsk cannabis, og på internettet vokser forespørgslen dag for dag med danskere, der ønsker at vide mere om, hvordan det virker, hvordan man får fat i det, og hvordan man kan bruge cannabis som medicin imod ens lidelse.

Hvis du vil læse et interview med en dansk sælger af medicinsk cannabis, så læs mere her.

Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på lovgivningen i forbindelse med ens forbrug af cannabis, både straffeloven og færdselsloven.

Det kan være en god ide at tale med sin læge, før man begynder at indtage cannabis.

Vi er glade for at du læste med og håber du fik meget ud af det.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her, så går du ikke glip af nyheder i bloggen.

Denne blogpost er forfattet af Jesper Holme.